ضرورت توسعه CNG به منظور جایگزینی با بنزین در دولت آینده

ضرورت توسعه CNG به منظور جایگزینی با بنزین در دولت آینده

با انتخاب رئیس جمهور دولت سیزدهم، شمارش معکوس برای استقرار دولت بعدی آغاز شده و یکی از اقداماتی که ضرورت دارد در برنامه دولت آینده مدنظر قرار گیرد، توسعه CNG به منظور جایگزینی با بنزین است. به گزارش خبرنگار اقتصادی نفتی نیوز ، توسعه صنعت CNG در دو دهه اخیر افت و خیزهای فراوانی داشته به