خاورمیانه می‌تواند بدون نفت دوام بیاورد؟

خاورمیانه می‌تواند بدون نفت دوام بیاورد؟

ایسنا نوشت: تولیدکنندگان نفت خلیج فارس متنوع سازی اقتصادی و کاهش اتکا به نفت به عنوان بزرگترین منبع درآمد صادراتی را دشوار می یابند و دستکم یک دهه طول خواهد کشید تا در این زمینه به پیشرفتی دست پیدا کنند. این پیش بینی در گزارش جدیدی از سوی آژانس اعتبارسنجی مودیز مطرح شده که خاطرنشان